Richter Érdemérem

pályázat

Pályázati kiírás szakorvosok számára a Richter Érdemérem elismerés elnyerésére irányuló pályamű benyújtására

Pályázati kiírás szakorvosok számára a Richter Érdemérem elismerés elnyerésére irányuló pályamű benyújtására

A pályázat célja

A magyar egészségügy elkötelezett résztvevőjeként a Richter Gedeon Nyrt. az alapító Richter Gedeon születésének 150. évfordulójára való megemlékezésül, és egyben a hazai orvostársadalom pótolhatatlan munkájának elismeréséül, együttműködésben a Magyar Orvosi Kamarával a 2022 év folyamán megalapította a Richter Érdemérem Díjat (a továbbiakban: Díj). A Díj létrehozásával a Társaság szeretne tisztelegni a modern hazai gyógyszerészet megalapítójának, Richter Gedeonnak mai napig ható szellemisége és értékvilága előtt.

A Díj megalapításának ugyanakkor célja a szakorvosok mindennapi munkájának elismerése mellett az olyan ötletek, bevált jó gyakorlatok, innovációk keresése, amelyek elősegíthetik a szektor további modernizációját és hatékonyságának növelését.

A Díjat elnyerő pályázók pályázati anyagait elérhetővé tesszük a www.richtererdemerem.hu weboldalon.

A pályázati kategóriák

A pályamű a következő kategóriákban kerülhet benyújtásra:

Az év leghatékonyabb betegkommunikációját folytató szakorvosa
Az év legjobb prevenciós gyakorlatát folytató szakorvosa
Az év legkiemelkedőbb tudományos vagy innovációs munkáját végző szakorvosa

A zsűri a fenti kategóriákon belül egy-egy győztest hirdet, és számukra nyújtja át a Richter Érdemérem elismerést.

Kik nyújthatnak be pályázatot?

A Díjra pályázhat minden aktív klinikai szakágban szakorvosi képesítéssel Magyarországon tevékenységet folytató szakorvos.

A 2023 évben beküldött és Díjat nem nyert pályázatok a 2024-as pályázati időszakban ismét benyújthatóak.

A pályázat tartalma

A pályázatnak tartalmaznia kell egy összesen 4 pontból álló esszét, mely a kiválasztott kategória tematikájának megfelel, és amely minimum 20.000 karaktert tartalmazhat szóköz nélkül. A szöveges pályázat egyes pontjai:

 • A pályázó rövid szakmai bemutatkozása, motivációja, fényképpel.
 • A pályázó által folytatott jó gyakorlat bemutatása. Ez lehet egy beteg, vagy több beteg történetének bemutatásán keresztül is.
 • A pályázó által folytatott jó gyakorlat/tudományos munka újszerűségének, társadalmi és szakmai jelentőségének bemutatása.
 • A pályázó elképzelése arról, hogy elismerése esetén milyen szakmai és/vagy társadalmi szempontok figyelembevételével hasznosítja a Díjat.

A pályázat:

 • Nem ütközhet jogszabályi rendelkezésbe.
 • Nem ösztönözhet gyógyszerfogyasztásra.
 • Nem ütközhet jó erkölcsbe.
 • Nem sértheti más személy személyiségi és adatvédelmi jogait.
 • Nem sértheti más személy szellemi alkotásokhoz fűződő jogát.
 • Nem sértheti a természeti, tudományos és kulturális értékek megbecsülését.
 • Mások érdek- vagy jogsérelmével nem járhat, azokat nem veszélyeztetheti.
 • Nem ütközhet a „Richter Gedeon Nyrt. és kapcsolt vállalkozásainak Etikai Kódexébe”.
 • Nem ütközhet a gyógyszeriparági kódexek szabályaiba.

A pályázatok értékelési szempontjai

 • A pályázó látásmódja, javaslatainak újszerűsége;
 • A pályázat hozzáadott értéke népegészségügyi szempontból az eddigi gyakorlathoz képest;
 • A pályázat gyakorlatorientáltsága: miként valósítható meg az adott ötlet más járó- vagy fekvőbeteg szakellátásban;
 • Fenntarthatóság: a pályázatban szereplő ötletek alkalmazhatósága hosszabb távon a járó- vagy fekvőbeteg szakellátásban;
 • Mennyire adaptálható az adott jó gyakorlat más szakterületeken, intézményekben;
 • A pályázat tudományos/innovációs jellege;
 • A pályázó szakmai múltja, munkája;
 • A pályázat kidolgozottsága, átgondoltsága, logikus felépítése.

A pályázat ütemterve

 • A pályázatot 2024. február 5-én hirdeti meg a Richter Gedeon Nyrt.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 17. éjfél
 • Eredményhirdetés, Díjátadó: 2024. április 26. péntek

A pályázatok beküldésének határideje és módja

A pályázatok benyújtása írásban, elektronikus úton történik. A pályamunkákat a www.richtererdemerem.hu weboldalon található pályázati űrlap kitöltésével lehet benyújtani.

A pályamunkák beérkezési határideje: 2024. március 17. éjfél.

Kikből áll a pályázatokat elbíráló zsűri?

A beérkezett pályázatokat szakmai zsűri bírálja el, és ítéli oda a Díjakat különböző kategóriákban.

Zsűri tagjai: Dr. Álmos Péter a Magyar Orvosi Kamara elnöke, Dr. Kozma Róbert a Richter Gedeon Nyrt. Belföldi értékesítési és marketing igazgatója, Prof. Dr. Bódis József Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány kuratóriumi elnöke, Dr. Keresztes Katalin Ph.D. belgyógyász, kardiológus, diabetológus főorvos és Dr. Radics Judit pszichiáter-pszichoterapeuta alvásszakértő főorvos.

Díjazás

A Richter Érdemérmet elnyerő pályázók jó gyakorlatait hozzáférhetővé tesszük a www.richtererdemerem.hu weboldalon továbbá kategóriánkként bruttó 2.000.000, - Ft (kétmillió forint) értékű díjazásban részesülnek, amely a pályázó szellemi termékének ellenértéke. A zsűri fenntartja a jogot, hogy egy vagy több különdíjat állapítson meg bruttó 500.000, - Ft (ötszázezer forint) összegben.

Nem részesülhet díjazásban az a pályázó

 • aki pályázatában a zsűri döntését érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő nyilatkozatot tett vagy ilyen adatot szolgáltatott;
 • aki a Richter Érdemérem lebonyolításának időszakában vagy azt megelőzően a pályázati anyagban leírt vagy ahhoz kapcsolódó projektjével bármilyen állami, intézményi vagy vállalati támogatásban részesül;
 • aki a Richter Érdemérem pályázatok benyújtását (2024. március 17.) megelőzően pályázati anyagának tartalmát online vagy nyomtatott médiumokban hirdeti, közösségi oldalon megosztja;
 • aki a zsűri valamely tagjának hozzátartozója.[1]

[1] A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdése alapján: hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

Adatvédelem

A pályázat benyújtása, elbírálása, a Díj átadása, a pályázati eljárás lefolytatása és az ezekkel kapcsolatos kommunikáció szükségszerűen személyes adatok kezelésével (pl. gyűjtés, megismerés, rendszerezés, továbbítás, tárolás, nyilvánosságra hozatal) jár. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást a Richter Gedeon Nyrt. egy, a pályázati kiírás részét képező, külön szerkesztett adatkezelési tájékoztató formájában nyújtja a pályázóknak, mint érintetteknek.

PÁLYÁZAT

Pályázati kiírás szakorvosok számára a Richter Érdemérem elismerés elnyerésére irányuló pályamű benyújtására.

Pályázom