Az év legjobb prevenciós gyakorlatát folytató szakorvosa

Dr. Watti Jezdancher
belgyógyász, endokrinológus adjunktus,
orvosigazgató-helyettes
Bugát Pál Kórház

Dr. Watti Jezdancher pályázata

Orvos családba születtem. Édesapám fogorvos, testvéreim szintén az orvosi pályát választották. Elmondhatom, hogy az egészség és egészségügy iránti alázatom megkérdőjelezhetetlen. Olyan hitet, meggyőződést és elhivatottságot tapasztaltam meg a családomban, mely szerint az orvosi hivatás szélesebb körben értelmezett gyógyító „munkát”, életformát jelent számomra.
Általános orvosi diplomámat 2014-ben a Szegedi Tudományegyetemen szereztem. Pályámat a gyöngyösi Bugát Pál Kórház belgyógyászati osztályán kezdtem meg ahol jelenleg adjunktusként és az intézmény orvosigazgató-helyetteseként tevékenykedem. Szakképzésem során lehetőségem nyílt egy évet Svédországban töltenem, ahol rezidensként dolgoztam egy göteborgi klinikán. 2019-ben belgyógyászatból-, majd 2022-ben endokrinológia és anyagcsere betegségekből sikeres szakvizsgát tettem. Jelenleg a klinikai farmakológiai szakképzésem végén járok, várhatóan ősszel szakvizsgázom. 2019-ben a Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán végeztem orvos-közgazdászként. 2022-ben a Soproni Egyetemen diplomáztam minőségbiztosítási szakon. Ezzel párhuzamosan a Szegedi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD hallgatója vagyok. A védésem várható időpontja 2023 május vége, melynek témája a Facebook alapú dohányzás leszokás támogató intervenciók magatartástudományi perspektívái.

A betegellátás mellett az oktatás és kutatás hármas harmóniájában hiszek.
Szívügyemnek tekintem a prevenciót, melyet öcsémmel Dr. Watti Rézan a zalaegerszegi Szent Raffael Kórház szívsebészetének szakorvosával már tinédzser korunk óta népszerűsítünk.

Gimnazista korunk óta tartunk előadásokat, általános iskola felső tagozat, valamint középiskolások számára, dohányzás leszokás, drog, alkohol és szexuális úton terjedő betegségek témakörökben. 2016-ban a Fiatalok az Egészséges Jövőért című vetélkedőt azzal a céllal alapítottuk, hogy a mai fiatalok egészségtudatosabbak legyenek, mint a felnőtt és idősebb generáció. Rezidensként csatlakoztam a Cigi szünet elnevezésű internetes dohányzás leszokást támogató programnak, mely táptalajként szolgált a kutatómunkám során.

Célkitűzésem a dohányzó Facebook felhasználók interakcióinak elemzése, az intervenciós tartalmak fejlesztése, valamint a facebook posztok rangsoroló algoritmusok megértése. Ezen a területen két első, illetve két másodszerzős angol nyelvű publikáció jelent meg különböző szaklapokban. Az orvosi hetilapban 2021-ben egy összefoglaló közleményt publikáltunk a dohányzás leszokás első vonalbeli gyógyszeres terápiájának aktualitásai címen. Amellett tervezzük dohányzó várandós nők leszokásának támogatását, mely témakörben összefoglaló kézirat már beadásra került.

Továbbra is az orvosi kompetenciáim minél szélesebb körű fejlesztésére törekszem, szem előtt tartva a komplexitás alapelveit.
Jövőképem koherens: Az általam bejárt és folyamatosan kijelölt szakmai életút végig járása, a közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, eredmények újra és újra még motiváltabbá tesznek hivatásom szolgálatára.

A fiatalok az egészséges jövőért prevenciós program (F.E.J) bemutatása

Különösen nagy jelentőséggel bíró körültekintéssel, elméleti síkon és a gyakorlatiasság gondolata mentén- az egészséges életmód, az egészségügyi ismeretek rendszer szemléletű, társadalmi hatásait szem előtt tartva - elsősorban a fiatalokra fokuszáló prevenciós, korrekciós, kooperációra épülő egészségügyi misszióra vállalkoztunk. Rendszer szemléletre orientálódva megfogalmazódott bennünk, hogy az egészségfejlesztés, az egészségnevelés és az általunk képviselt orvosi- szakmai együttműködés folyamata módot ad az embereknek és a közösségeknek, hogy fokozottan kézben tartsák az egészségüket. fenn említett korosztály életkori sajátosságainak figyelembevételével a primer szakaszban elkészítettük a lehetséges partnerhálózathoz vezető kommunikációs csatornákat.
Majd a feltérképezés után kiépítettük partnerek körét. A velük folytatott kommunikáció során mély megerősítésre talált a program mondanivalója a tekintetben is, hogy a célzott korosztály körében elengedhetetlen az egészségtudatosság kérdéseire vonatkozó ismeretek, tapasztalatok elsajátítása, bővítése.
A partnerekkel való találkozások, kommunikációk során olyan jelzések, illetve tények kerültek felszínre, melyek egyértelműen azt bizonyítják, hogy az ötletgazdák által megfogalmazott célok, alapelvek és feladatok „sürgősségi ellátásra szorulnak” (egészségügyi ellátás túlterheltsége, alul informáltság, ellentmondásos vélemények, bizalmatlanság, személyiség labilitás,stb.)

A programot az előadásainkkal nyomatékosítva, a problémák megfogalmazásával, feltárásával, megoldási lehetőségek rávilágításával indítottuk útjára- egy versenyen való megmérettetés keretében.
A verseny tematikája igen sokrétű, hiszen a résztvevők egyaránt kapnak majd - szakemberek által összeállított - kérdéseket az alkoholfogyasztás, droghasználat és dohányzás, mint káros szokások, a szexuális úton terjedő fertőzések és betegségek, valamint az elsősegélynyújtás témaköréből.

Ezen felül terítékre kerülnek az alapvető egészségügyi- elsősegélyt nyújtó ismeretek is, azaz hogy a diákok felismerik-e,a különböző egészségügyi eseteket , valamint a problémákkal pontosan hova célszerű segítségért fordulni az ellátórendszeren belül.
A F.E.J. 2016-ban indult útjára. Első alkalommal még csupán helyi középiskolások számára írtuk ki a versenyt Gyöngyösön, amely azonban mára egy országos vetélkedővé nőtte ki magát.2017-ben megyei,2018-ban északkelet - magyarországi,2019-ben már országos méretűvé nőtte ki magát az elindított tevékenységünk.
A jelentkezők számának drasztikus emelkedése miatt 2020-2021-ben már több forduló során határoztuk meg a résztvevők számát. A járvány idején sem szakítottuk meg a megkezdett hagyományokat, ezért a covid infekció miatt a döntőt is online formában rendeztük meg. Az online háttér biztosítását több, a F.E.J. elveit és célját támogató informatikus szakember biztosította. Ebben a megközelítésben a közösségi egészség az egy-egy korosztályt képviselő fiatalok/emberek olyan közösségi aktivitását jelenti, amely hozzásegíti őket az egészséges életmódhoz. Meggyőződésünk, hogy ilyen kezdeményezéseket hivatottak előmozdítani – különféle partnerek bevonásával- az általunk szervezett előadássorozatok és versenyek.

Természetesen a programban a fenntarthatóság elveit figyelembe véve a témák és tartalmak keretében a prevenció, az egészségmegőrzést szolgáló számos életmódbeli tényező is megjelenik. A középiskolákban tartott előadások alkalmával ráébredtünk a kölcsönös kommunikáció hatékonyságára. Ez vezetett az innovatív verseny létrehozásához, mely két irányú információszerzést biztosít a jelentkezők számára.

A F.E.J. célmeghatározására jellemzők

 • A célmeghatározások figyelembe veszik a prevenciós kutatások eredményei mellett, a személyes tapasztalatokat és az egészségügyi ellátó rendszer kapacitásának állapotát.
 • Fontos, hogy a célok reálisak és konkrétak legyenek, és figyelembe vegyék a tanulók életkori sajátosságait, igényeit.
 • Az egészségmegőrzés, egészségtudatos életmód állapotára, jelenére, jövőre egyaránt kitér, fő jellemzője, hogy a folyamatosság és a fenntarthatóság elvén alapul.
 • Tisztázottak a stratégiai és operatív célok és szereplői.

Kiemelt célok

 1. Prevención alapuló egészségnevelés, tudásmegosztás.
 2. A mai fiatalok egészségtudatosabbak legyenek, mint a felnőtt és idősebb generáció, mivel Magyarország jóval elmarad a várható egészségben eltöltött évek számát és a szűrővizsgálatokon való részvételt illetően!
 3. A programunk innovációként jelenjen meg a közoktatás rendszerében, illetve minél szélesebb körben terjedjen el jó gyakorlatként, adaptálható legyen más intézmények számára is.
 4. A gyakorlati megvalósulás – partnerek beazonosítása, versenyek szervezése- kapcsán szélesebb körű társadalmi rétegek direkt és indirekt elnyerése az ügy érdekében.
 5. Bővítse a fiatalok és a programmal közvetetten találkázók egészségügyi tudását.
 6. A megszerzett ismeretek, pozitív élmények birtokában a F.E.J. hosszú távon is támogatja egészség megőrzését, ez által csökkenti a hazai egészségügyi ellátásra nehezedő terheket.
 7. Az orvosok,APN-ek,mentőtisztek, ápolók és más szakmai előadók, szervezők együttműködése a célcsoportban nagyobb bizalmat generál az egészségügyi ellátó rendszer felé.

Hosszú távú cél

Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területek beépülnek az iskola oktató- nevelő tevékenységébe. Fontos, hogy a tanulók értsék az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát, az ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek. A jól motivált célcsoport képes lesz, olyan egészségügyi szokások, hagyományok átörökítésére, amelyek megjelennek pozitív társadalmi magatartásként. Ennek eredménye az egészségtudatos életmód, valamint az egészségesebb társadalom, és tehermentesített egészségügyi ellátórendszer.

Alapelvek

 • Szakmaiságon, tudományos téziseken, alapuló értékközvetítés, megfelelően képzett szakemberek végzik az egészségnevelési, a programhoz kapcsolódó tevékenységeket
 • Kiemelt preventivitás, az érdeklődés felkeltése
 • Önkéntesség- versenyeken való részvétel
 • Folyamatosság, fenntarthatóság, az érdeklődés fenntartása
 • Transzparencia- átlátható felkészítés és eredményességi mutatók nyilvánossága
 • Partnerközpontú működés
 • Innovatív szemléletmód
 • Az iskola pedagógusai és a külső szakemberek összehangolt tevékenységet végeznek az egészségnevelés terén.
 • A legjobb egészség elérése multiszektoriális
 • Együttműködést igényel (több szereplős)

A célmeghatározásból adódó feladataink

 • A korosztályt érintő legérzékenyebb tematika kiválasztása
 • Az egészség alapvető emberi jog!
 • A programban dolgozó szakemberek kidolgozzák a hozzájuk tartozó témaköröket, a megvalósítás tapasztalatai alapján a módosításokat elvégzik. Megkeresik a legmegfelelőbb módszereket az eredményesség érdekében.
 • (A célkorosztállyal való bizalomra épülő kapcsolattartás.
 • Kommunikációs csatornák kiépítése, befogadó, támogató környezet érdekében.
 • Interaktív előadások, választékos módszertannal! (szituációs játékok, esetmegbeszélések)
 • Az egészségnevelési tevékenység tanórán kívüli lehetőségének megteremtése, megvalósítása érdekében az intézményekkel való együttműködés.
 • A program elemeinek beillesztése a köznevelés rendszerébe- akkreditációs lehetőségek keresése.
 • Külső kapcsolatok kiépítése, partnerek bővítése. partner lista (ÁNTSZ, gyermekjóléti szolgálatok, civil szervezetek).
 • Támogatók, szponzorok keresése.
 • Az iskolai versenyek megtervezése, megszervezése, lebonyolítása, értékelése, konklúzió, visszacsatolás (önértékelés is)
 • Minőségbiztosítás érvényesítése (pl.: elégedettségi mérések, elemzések,indikátorok használata)
 • A program informatikai felületen történő megjelenítése
 • Jó gyakorlatok meghonosítása
 • Kérdőíves önértékelés és felülvizsgálat
 • Az eredmények megjelenítése szakmai folyóiratokban.

Tartalmi szempontok

Magyarul "megelőzés". Azon orvosi és nem orvosi egészségügyi eljárások, életviteli módok, valamint motivátorok, amelyek célja a betegségek megelőzése, korai felismerése, a szövődmények kialakulásának megelőzése.

A megelőzés szintjei: 

 • primer prevenció - elsődleges megelőzés
 • szekunder prevenció - másodlagos megelőzés (a betegség korai stádiumban való felismerése és azonnali gyógykezelése)
 • tercier prevenció - harmadlagos megelőzés (a betegség súlyosbodásának megelőzése, a szövődmények bekövetkezési valószínűségének csökkentése)” (Egészségtudományi fogalomtár)

A prevenciós program beazonosította az egészség előfeltételeit, a folyamatban részvevők számára az egészséges választást lehetővé tevő képességek, és lehetőségek kialakítását a stratégiában megfogalmazott elemek mentén.

Az egészségnevelés magában foglalja az egészséget szolgáló befogadó, kedvező környezet kialakítását, a közösségi tevékenységek erősítését, az egyéni képesség fejlesztését és az egészségügyi rendszer szükség szerinti kommunikációját a társadalom felé.
A tartalmi munkánk sikerének záloga a jól felkészült, e korosztályt megszólítani, motiválni tudó szakemberek bevonása az általunk kidolgozott programba.
Mindenekelőtt fontos, hogy az intézmények, pedagógusok elsajátítsák az egészségfejlesztés szemléletét, elfogadják az egészségfejlesztésre irányuló külső segítség fontosságát, a programunk által nyújtott újszerű lehetőséget.

A FEJ tematikájának tárháza számos lehetőséget biztosít a program eredményes megvalósítására. Az iskolai egészségnevelési program akkor éri el célját, ha tanulóink majd felnőtt életükben is képesek lesznek életmódjukra vonatkozó helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani. Toleránsakká vállnak, beteg és sérült társaik iránt. Ha sikerül megelőzni a káros függőséghez vezető szokások, a szexuális szabadosságok kialakulását, ha felkészítjük tanulóinkat az örömteli párkapcsolatokra, a családi életre. Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny részvételével alakíthatók ki és emellett jelentős szerepe van a felnőtt társadalom életvitelének is.
Nagy jelentőséggel bír a program azon része, amely az elsősegélynyújtás alapvető ismereteivel teszi biztonságosabbá a közvetlen környezetben élők mindennapjait. A harmonikus személyiség fejlődés elengedhetetlen része az ép test mellett, az ép lélek. Az ismeretek, tapasztalatok megszerzése ebben a programban is a személyi biztonság megteremtését is szolgálja. Az egészségről, illetve az egészségügyi ellátó rendszerről kialakult bizalmatlanság, vagy torz képek helyére kell, hogy kerüljenek!
Hiszünk abban, hogy a fiatalokon keresztül megérinthetjük azon embertársaink lelkét is , akik elbizonytalanodtak, vagy félve , sokszor megkésve kérnek egészségügyi ellátást.
Tovább gondolva, a másik végletet, megkockáztathatjuk azt a jövőképet is, hogy a korrekt ismeretek birtokában, a prevenciós programoknak köszönhetően az egészségügyi szolgáltatások terheltsége is csökkenhet, ha kellő időben, a megfelelő ellátást, megfelelő helyen bizalommal veszik igénybe.

Hitvallásunk

Az iskolai egészségfejlesztés komplex, prevenciós folyamata csak széleskörű, kölcsönös bizalomra épülő együttműködés révén, változatos színtereken megalapozott szakmaisággal, hatékony, korszerű, módszerekkel formálhatja kedvezően a tanulók egészségmagatartását.

A F.E.J nem titkolt célja, hogy bővítse a fiatalok egészségügyi tudását, hosszú távon is támogatva egészségük megőrzését, valamint csökkentve ezáltal a hazai egészségügyi ellátásra nehezedő terheket.

A F. E.J. újszerűségének, társadalmi és szakmai jelentőségének bemutatása

A F.E.J. újszerűsége abban mutatkozik meg, hogy alulról szerveződik, orvosok magánemberek az ötletgazdák, a lebonyolítást is maguk szervezik, az általuk megnyert támogatókkal, szponzorokkal. Törekszik a társadalom minél több szintjén való megjelenésre (iskolák, ÁNTSZ, civil szervezetek, gyermekvédelmi szervezetek, speciális egészségügyi ellátó rendszerek).
Akár innovációként is, illetve társadalmi szempontból is fontos szerepet tulajdonítunk annak, hogy közvetlen tudásmegosztással (orvosok, szakemberek bevonásával), közvetlen kapcsolattartással oszthatjuk meg a F.E.J.-ben megfogalmazottakat.
Ismeretes, hogy Magyarország köznevelési rendszerében már az óvodákban kötelezően előírt az egészséges életmódra való nevelés, illetve a egészségfejlesztési programok, tevékenységek szervezése, jelenléte az óvodai élet minden területén. Nagy örömünkre már ezen a szinten is nagy jelentőséget tanúsítanak a prevenciós tevékenységeknek, amely az iskolai nevelés elemeként is jelen van.

Programunk kidolgozása során az általános és középiskolák tanulóira fókuszálunk, hiszen az egészségfejlesztés fontos színterei lehetnek az iskolák, ahol a tanulók, pedagógusok, családok közösen szereznek ismereteket, tapasztalatokat tudatos, egészséges életvitel jólétének javításáért. Továbbá a megszerzett ismereteiket megmérettethetik intézményes kereteken belül, illetve intézményközi versenyeken is.

A versenyeken szerzett tapasztalatok elemzése társadalmi jelentőséggel bír, hiszen az elért eredményekből mérhető a korosztályok felkészültsége, szemléletmódja, és a fejlesztendő területeinkre is objektíven rávilágít. Tulajdonképpen a versenyben részt vevő iskolák és tanulóik hű képet adhatnak az egészségügyi rendszerrel kapcsolatos értékrend egy-egy szeletéről.

Ezzel a programmal - amely egyértelműen a szakmaiságra épül –garantáljuk a társadalomra való pozitív hatását, hiszen minden egyes kicsi lépés előre visz az általunk megfogalmazott cél felé. Tapasztalatom szerint, a társadalom nyitott és befogadó minden olyan kezdeményezésre, amely segít a problémák megoldásában, tehermentesít a betegségek, függőségek alól.
A F.E.J. – nek kiváltképp pozitívuma, hogy a prevencióra épül, a csatlakozás önkéntes, díjmentes, a korosztályt érintő kényes témákat pedig korrekt módon dolgozza fel.